نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (JU) - اهداف و چشم انداز