نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (JU) - نمایه نویسندگان