نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (JU) - شماره جاری